19.HD Kredi Kartından Kaynaklı Banka Alacağının İcra Takibi İle Tahsilinde 5464 s. Kanunun 26. Maddesindeki Düzenlem

Daire/Kurul
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2018/2259
Karar No
2018/3988
Karar Tarihi
10 Eyl 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Kredi Kartından Kaynaklı Banka Alacağının İcra Takibi İle Tahsilinde 5464 s. Kanunun 26. Maddesindeki Düzenleme Gereğince Temerrüt Faizi Hesaplanması Gerekir

(YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2259 KARAR 2018/3988)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün T.C. Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davacı ile davalı arasında akdedilen kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili için davalı hakkında ilamsız icra yoluyla takip yapıldığını, davalı hakkında başlatılan icra takibine haksız itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davalının kredi kartı borcuna ödemeler yaptığını, hesap kat ihtarına sebebiyet verecek sürelerin aşılmadığını ve temerrüdün gerçekleşmediğini savunarak davanın reddi ile davacı aleyhine %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, kredi kartı hesabından kaynaklanan borç ile ilgili olarak TBK'nun 88. ve 120.maddesi gereğince belirlenen yıllık %17,55 temerrüt faizinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle icra dosyasına vaki itirazının kısmen iptali ile takibin 4017 ve 3035 nolu kredi kartı hesabı için toplam 23,479,35-TL üzerinden devamına, takip tarihinden itibaren asıl alacağa yıllık %18 TL temerrüt faizi uygulanmasına, ... nolu kredili mevduat hesabı için takibin toplam 1.832,90-TL üzerinden devamına, takip tarihinden itibaren asıl alacağa yıllık %18 TL temerrüt faizi uygulanmasına karar verilmiş karar istinaf edilmeksizin kesinleşmiştir.

Davacı vekili, yerel mahkemenin kredi kartına uygulanacak faiz hesaplamasına yönelik hükmünün kanun yararına bozulması istemiyle Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.

Dava, kredi kartından kaynaklı banka alacağının icra takibi ile tahsiline yönelik itirazın iptali davasıdır.

5464 sayılı kanunun 26. maddesi " Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar." düzenlemesi gereğince temerrüt faiz hesaplaması yapılması gerekirken somut olayda uygulama yeri bulunmayan TBK'nın 88.ve 120.maddelerinin uygulanması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle T.C. Adalet Bakanlığı’nın 06.04.2018 gün, 3....01-44-...-E. 520/... sayılı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile HMK’nın 363/2. maddesi gereğince hükmün, hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmamak şartıyla kanun yararına BOZULMASINA, aynı yasanın 363/son maddesi hükmü uyarınca kararın bir örneğinin Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine, 10/09/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.