4.CD Mağdurun Akrabası Denilerek Tanığın Dinlenmeden Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirir

Daire/Kurul
4. CEZA DAİRESİ
Esas No
2013/39429
Karar No
2016/3927
Karar Tarihi
2 Mar 2016

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Mağdurun Akrabası Denilerek Tanığın Dinlenmeden Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirir

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir,

Ancak;
1-Olayın mağdurları ile tanık ...'in, tüm aşamalarda tutarlı beyanda bulunmaları karşısında “...birbirleriyle akraba olan, gerçekliği hususunda şüphe bulunan müştekiler ve tanık beyanı...” şeklindeki yasal olmayan ve dosya içeriği ile uyuşmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

2-Mağdur ...'in şikayet dilekçesinde ve ifadesinde tanık olarak doğrudan bilgisi olduğunu bildirdiği, iddianamede de adı geçen ... usulüne uygun davet edilerek tanık sıfatıyla dinlenildikten sonra karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve Üst Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2013/39429 KARAR 2016/3927)