Konu: Mala Zarar Verme Suçu

2 İçtihat

HAGB Kararları, Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılabilir

Temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeksizin kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların ülke sathında uygulama birliğine ulaşmak ve ciddi boyutlara ulaşan hukuka aykırılıkların toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi amacıyla olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma konusu yapılabileceği kabul edilmelidir.

Denetim Süresinde Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazı Kararı Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır

Denetim süresinde suç işlenmesi üzerine erteli hapis cezasının aynen infazına yönelik verilecek olan kararın, hükmün infazına ilişkin olması nedeniyle duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilebilecek kararlardan olduğu gözetilmeksizin, merciince yapılan itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.