Konu: Menfi Tespit Davası

5 İçtihat

Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı

Sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerekir. 5510 sayılı Kanunu’nun 6. maddesinde sigortalı sayılmayanlar tahdidi olarak sayılmış olup, bunların arasında işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının, Kurum’a verdiği imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacının sigortalı sayılamayacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Menfi Tespit Davaları Kısmi Dava Olarak Açılamaz

Menfi tespit davalarında kısmi dava açılamayacağından mahkemece davaya konu bono bedeli üzerinden harcın tamamlattırılması gerekirken yatırılan eksik harç üzerinden yargılamaya devam olunması doğru görülmemiştir.