20.HD Mirasçılık Belgesi / Yabancı Uyruklu Muris İçin Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi

Daire/Kurul
20. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2017/10903
Karar No
2018/95
Karar Tarihi
15 Ocak 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Mirasçılık Belgesi / Yabancı Uyruklu Muris İçin Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi

Mirasçılık belgesi verilmesi istemine dair olarak açılan davada ... Sulh Hukuk ve ... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 Sayılı Kanun'un 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.

... Sulh Hukuk Mahkemesince, murisin ... Federal Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, son yerleşim yerinin İzmir olduğu iddia edilmediği gibi bu yönde herhangi bir delil bulunmadığı ve terekeye dahil taşınmazının Mersin ili, Silifke ilçesinde bulunduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

... Sulh Hukuk Mahkemesi ise mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralının olmadığı, tarafların yetki itirazının bulunmadığı, mahkemece re'sen yetkisizlik kararı verilemeyeceği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Dosya kapsamından, uyuşmazlığın, davacıların murisine ait mirasçılık belgesi verilmesi istemine dair olduğu anlaşılmıştır.
Mirasçılık istemi, 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3/2. maddesi ve HMK'nın 382. maddesinde çekişmesiz yargı işlerinden sayılmış 384. maddede ise kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkili olduğu, HMK'nın 11/3. maddesinde ise mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine dair davalarda mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu hale göre, mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralı olmadığına göre davanın açıldığı ilk mahkeme olan İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 15/01/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/10903 KARAR 2018/95)