Konu: Mükerrirlere özgü infaz Rejimi

1 İçtihat

Mahkumiyet Hükmünün Yorumunda Duraksama Olursa Duraksamanın Giderilmesi İçin Hükmü Veren Mahkemeden Karar İstenir

Cumhuriyet savcılığının istemi üzerine çektirilecek cezanın infazı konusunda oluşan tereddütün giderilmesi gerektiği, hesap işlemine ilişkin olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gözetilerek, istem konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü gerektiği gözetilmeksizin, itirazın reddine ilişkin karar isabetli değildir.