15.CD Sahte Çekle Dolandırıcılık / Etkin Pişmanlık

Daire/Kurul
15. CEZA DAİRESİ
Esas No
2017/2210
Karar No
2017/22551
Karar Tarihi
7 Kas 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Sahte Çekle Dolandırıcılık / Etkin Pişmanlık

Sanığın tüm aşamalarda suça konu çekin sahte çıktığını öğrenmesi üzerine müştekiden almış olduğu aracı iade ettiğine dair savunmaları ile müştekinin “zarar giderilmesi talebinin olmadığına ve sanıktan şikayetinin bulunmadığına ilişkin” talimat mahkemesinde alınan beyanı karşısında, suça konu olay nedeni ile müştekinin zararının giderilip giderilmediği, giderilmiş ise hangi tarihte giderildiği hususları araştırılarak, sanık hakkında TCK'nın 168. maddesinde düzenlenen “etkin pişmanlık” hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması suretiyle eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkûmiyetine dair hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın müşteki x..'dan satın aldığı araç karşılığında tamamen sahte olarak tanzim edilmiş, 31/10/2006 keşide tarihli ve 5.634,00 TL bedelli suça konu çeki cirolayarak müştekiye verdiği, müştekinin de suça konu çeki bankaya ibrazında tamamen sahte olduğunu anladığı, sanığın bu surette hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik, bir birleri ile çelişen ve suça konu çeki kimden aldığına dair somut her hangi bir bilgiye dayanmayan soyut savunmaları, müşteki beyanı, kriminal rapor ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın tüm aşamalarda suça konu çekin sahte çıktığını öğrenmesi üzerine müştekiden almış olduğu aracı iade ettiğine dair savunmaları ile müştekinin "zarar giderilmesi talebinin olmadığına ve sanıktan şikayetinin bulunmadığına ilişkin" talimat mahkemesinde alınan beyanı karşısında, suça konu olay nedeni ile müştekinin zararının giderilip giderilmediği, giderilmiş ise hangi tarihte giderildiği hususları araştırılarak, sanık hakkında TCK'nın 168. maddesinde düzenlenen "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması suretiyle eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2017/2210, K. 2017/22551)