20.HD Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin

Daire/Kurul
20. Hukuk Dairesi
Esas No
2017/2379
Karar No
2017/9429
Karar Tarihi
14 Kas 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin, Davalının İtirazı Sonucunda Durduğunu Belirterek İtirazın İptali ile Takibin Devamına Karar Verilmesini Talep ve Dava Etmesi

Mahkemece KMK'nın 20. maddesi ve yönetim planı gereğince kat malikinin ortak yerlerin bakımı, temizliği, korunması gibi ortak giderlerden arsa payı oranında sorumlu olmasına rağmen davalının bilirkişice tespit edilen ortak alanların güvenlik ve bakımı için harcanan giderlerden dolayı yapılan bakım ve işletmesine ait ortak gider borcunu ödemediğinin anlaşılması nedeniyle davalının itirazının haksız olduğuna kanaat getirilmekle açılan davanın kabulü ile ... 20. İcra Müdürlüğünün dosyasında 6.027,48 TL asıl alacak, 4.189,14 TL işlemiş faiz için itirazın iptali ile takibin devamına, takipten sonra asıl alacağa %5 gecikme tazminatı yürütülmesine, davalı aleyhine asıl alacağın %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 14/11/2017 günü için yapılan tebligat üzerine, davacı vekili geldi, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Bilahare dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesi ile davacı site yönetiminin 01/03/2014 tarihinden itibaren aidat borçları ve işlemiş faizleri olmak üzere toplam 10.216,62 TL’nin ödenmemesi üzerine davalı aleyhine ... 20. İcra Müdürlüğü'nün sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının borca haksız ve kötü niyetli olarak itirazı sonucunda icra takibinin durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece KMK'nın 20. maddesi ve yönetim planı gereğince kat malikinin ortak yerlerin bakımı, temizliği, korunması gibi ortak giderlerden arsa payı oranında sorumlu olmasına rağmen davalının bilirkişice tespit edilen ortak alanların güvenlik ve bakımı için harcanan giderlerden dolayı yapılan bakım ve işletmesine ait ortak gider borcunu ödemediğinin anlaşılması nedeniyle davalının itirazının haksız olduğuna kanaat getirilmekle açılan davanın kabulü ile ... 20. İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyasında 6.027,48 TL asıl alacak, 4.189,14 TL işlemiş faiz için itirazın iptali ile takibin devamına, takipten sonra asıl alacağa %5 gecikme tazminatı yürütülmesine, davalı aleyhine asıl alacağın %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dava kat mülkiyetinden kaynaklanan itirazın iptali davasıdır.

Dava kooperatif aidat borcundan kaynaklanan icra takibine itirazın iptali davası olarak açılmış, davacının ... Sitesi A-B Blok yönetimi olduğu anlaşılmış ise de mevcut Yargıtay onamasından da geçerek kesinleşen ... 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı ile A Blok ve B Blok yönetimi olarak blok yönetimlerinin ayrıldığı ve her iki bloğu ilgilendiren ve ortak alanları ilgilendiren yerlerle ilgili site temsilciler kurulunun yetkilendirildiği ve dosyadaki yönetim planından da ada yönetim planı olarak hükümler kurulduğu açık olup davacı A ve B blok yönetiminin yönetim planı uyarınca blok yönetimlerine ilişkin gider payı toplama yetkisi olmayıp bu yetki blok yönetimine aittir. Site temsilciler kurulunun yetkisi ortak yerlere ilişkin iki bloğa ait sorunlara ilişkin yönetim öngörmekle, davalının sahip olduğu bağımsız bölümlerin A Blokta olduğu anlaşılmakla yönetim planı gereğince A Blok yönetimi oluşturularak kesin hüküm olan ... 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasındaki yönetim planı hükümlerinin uygulanması ve bu sonuca göre yapılan takibin dayanağı olan aidat ve gider avanslarının A Blok veya B Blok harcamalarına ilişkin olup olmadığı veya alacağın dayanağı aidatların mahkeme kararında belirtildiği şekilde temsilciler kurulunun yöneteceği ortak alanlara ya da her bloğun ortak harcamalarına ilişkin olup olmadığı konusunda anılan kararın dayanağı evraklar da getirtilerek hüküm kurulması gerekirken, anılan gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 14/11/2017 gününde oy birliği ile karar verildi. (Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2017/2379 K. 2017/9429)