17.CD Suçta Madde Uygulamasının Hatalı Yapılmasından Lehte Yararlanan Sanık, Bir Kez Daha Yararlandırılma

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Suçta Madde Uygulamasının Hatalı Yapılmasından Lehte Yararlanan Sanık, Bir Kez Daha Yararlandırılmasının Hakkaniyete, Adalet ve Eşitlik İlkelerinin Sakatlanmasına Yol Açacağı

YARGITAY 17.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:
2017/ 1603
KARAR NO: 2017 / 9088
KARAR TARİHİ: 06.07.2017

Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanıkların müştekilere ait kuyumcu dükkanlarından ayrı ayrı altın ziynet eşyaları çalması karşısında, eyleminin TCK'nın 142/1-b bendine uyan hırsızlık suçunu oluşturduğu halde, aynı Yasa'nın 141/1. maddesi ile uygulama yapılması; aleyhe temyiz olmadığından, her ne kadar hükümden sonra 02.12.2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bendler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK'nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçu da uzlaşma kapsamına alınmış ise de atıfet kuralı uyarınca Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 04.03.2008 gün, 2008/6-47 Esas ve 2008/43 Karar sayılı kararı ışığında, sanıkların yanılgılı uygulama nedeniyle ortaya çıkacak sonuçtan ikinci kez yararlandırılmasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına, adalet ve eşitlik ilkelerinin sakatlanmasına yol açacağı değerlendirildiğinden, bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, sanıklar ... ve ... müdafilerinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA, 06.07.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

Son düzenleme: