17.CD Suçta Madde Uygulamasının Hatalı Yapılmasından Lehte Yararlanan Sanık, Bir Kez Daha Yararlandırılma

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Suçta Madde Uygulamasının Hatalı Yapılmasından Lehte Yararlanan Sanık, Bir Kez Daha Yararlandırılmasının Hakkaniyete, Adalet ve Eşitlik İlkelerinin Sakatlanmasına Yol Açacağı

YARGITAY 17.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:
2015/10585
KARAR NO: 2015/11978
KARAR TARİHİ: 24.12.2015

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:

Müştekinin yol kenarına park ettiği motosikletin suça sürüklenen çocuklar tarafından çalınması şeklindeki hırsızlık eylemi nedeniyle, suça sürüklenen çocuklar hakkında TCK'nın 142/1-e maddesinin uygulanması gerekirken aynı Yasa'nın 141/1. maddesi ile uygulama yapılması, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan ve daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş bulunan suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen kısa süreli hapis cezasının TCK 50/3. maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunlu olduğu halde yanılgılı şekilde TCK 51/1-3 uyarınca suça sürüklenen çocukların cezalarının ertelenmesine karar verilmiş ise de, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 04.03.2008 gün ve 2008/6-47 Esas, 2008/43 sayılı Kararı ışığında, yanılgılı uygulama nedeniyle ortaya çıkacak lehe sonuçtan sanığın bir kez daha yararlandırılmasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına, adalet ve eşitlik ilkelerinin sakatlanmasına yol açacağı gözetilerek bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;
6352 sayılı Yasa'nın 100. maddesi ile CMK'nın 324. maddesinin 4. fıkrasına eklenen cümle gereğince, yargılama gideri olarak tahsiline karar verilen toplam 4,80 TL'nin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olduğunun ve bu nedenle sanığa yargılama gideri olarak yükletilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedeni bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından yargılama giderlerine ilişkin bölümün çıkartılarak, yerine ''yargılama gideri olarak hesaplanan 4,80 TL'nin CMK'nın 324/4. maddesine 6352 sayılı Kanun'un 100. maddesiyle eklenen değişiklik doğrultusunda hazineye yükletilmesine'' cümlesi yazılmak suretiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 24.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Son düzenleme: