1.HD Tapu Kaydında Düzeltim Davası / Cins ve Vasıf Düzeltmesi İşlemlerinde Görev / Tapuda Cins Değişikliği İsteği

Daire/Kurul
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2016/17583
Karar No
2018/9102
Karar Tarihi
16 Nis 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Tapu Kaydında Düzeltim Davası / Cins ve Vasıf Düzeltmesi İşlemlerinde Görev / Tapuda Cins Değişikliği İsteği

Mahkemece, uyuşmazlığın çekişmesiz yargı işlerinden olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Tapu Sicili Tüzüğünün 72 ve 74. maddelerine göre tapu kütüğündeki kaydın değiştirilmesi ve kütük üzerindeki düzeltmelerin, bir başka ifade ile tapuda cins ve vasıf düzeltilmesi işlemlerinin tapu idaresince yapılacağı ve idari bir görev olduğu tartışmasız olup, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemenin görevsizliğine dair olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Dava, tapuda cins-vasıf değişikliği istemine ilişkindir.

Davacı, maliki olduğu 10959 ada 47 parsel sayılı taşınmazın niteliği tarla olmakla birlikte Eskişehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/691 Esas ve Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/324 Esas sayılı davalarında arsa niteliğinde olduğunun kabul edildiğini, ayrıca emlak vergisinin de arsa nitelikli olarak tahsil edildiğini ileri sürerek, taşınmazın tapu kaydında tarla olan niteliğinin arsa olarak değiştirilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, uyuşmazlığın çekişmesiz yargı işlerinden olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Dava konusu 10959 ada 47 parsel sayılı taşınmazın tapuda ''tarla'' niteliğiyle kayıtlı olduğu sabittir.

Bilindiği üzere, 22.07.2013 tarihli ve 2013/5150 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan (18.05.1994 tarihli ve 94/5623 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicil Tüzüğü'nün 81 ve 85.) Tapu Sicili Tüzüğünün 72 ve 74. maddelerine göre tapu kütüğündeki kaydın değiştirilmesi ve kütük üzerindeki düzeltmelerin, bir başka ifade ile tapuda cins ve vasıf düzeltilmesi işlemlerinin tapu idaresince yapılacağı ve idari bir görev olduğu tartışmasızdır.

Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.

Davacının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 Sayılı Kanun'un geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 Sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 16.04.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/17583 KARAR 2018/9102)