Konu: Taşıma Sözleşmesi

2 İçtihat

İhtiyati Hacizde Para Borcunun Alacaklısı Olunduğunu, Rehinle Temin Edilmediği ve Vadesinin Gelmiş Olduğu Yaklaşık Olarak İspat Edilmelidir

İhtiyati haciz talep eden, İİK’nın 257/1. maddesi kapsamında bir para borcunun alacaklısı olduğunu, borcun rehinle temin edilmediğini ve borcun vadesinin gelmiş olduğunu yaklaşık olarak mahkemeye kanaat getirecek tarzda ispat etmek durumundadır. Somut olayda; iddia, savunma, dava konusu faturalar, ödeme Planı ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında alacak iddiası yönünden yaklaşık ispat olgusunun gerçekleştiği, alacağın muaccel olduğu ve rehinle temin edildiğine dair bir iddianın da bulunmadığı, dolayısıyla davacının ihtiyati haciz talebinde haklı olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olup, ilk derece mahkemesinin aksi yöndeki ara kararında isabet görülmemiştir.

Kimlik Bilgileri Tespit Edilmeden Yetkisiz Kişiye Teslim (Kargoda Kaybolan Eşya), Ağır Kusur Oluşturduğundan Genel Zamanaşımına Tabidir

Dava konusu telefonların gerekli kimlik bilgileri tespit edilmeksizin alıcıya değil yetkisiz kişiye tesliminin davalı çalışanlarının ağır kusurunu oluşturması, eşya taşıyıcının hile veya ağır kusurundan dolayı zayi olmuşsa taşıyıcının mesuliyetinin bir yıllık müruruzamana tabi olmayıp, genel zamanaşımı süresine tabidir.