2.HD Tedbir Nafakasının Kaldırılması Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Nisbi Harca Tabidir / Nisbi Harç Tamamlat

Daire/Kurul
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2016/16661
Karar No
2018/5566
Karar Tarihi
25 Nis 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
680
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Tedbir Nafakasının Kaldırılması Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Nisbi Harca Tabidir / Nisbi Harç Tamamlattırılmadan Mütakip İşlemler Yapılamaz

Davacı erkeğin tedbir nafakalarının kaldırılması talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nispi harca tabidir. Bu talep nedeniyle davanın açılması esnasında nispi harç alınmadığı gibi bu eksiklik yargılama sırasında da giderilmemiştir. Nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz. Mahkemece, davacı erkeğe nispi harcın ikmali için süre verilmesi (Harçlar Kanunu m. 30-32) harç noksanlığı giderildiği takdirde, bu talebin esasının incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre olumlu veya olumsuz karar verilmesi, harcın ikmal edilmemesi halinde ise Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken, belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Mahkemece; dinlenen tanık beyanının soyut, yer ve zaman belirtmeyen beyanlar olup karar vermeye yeter nitelikte bulunmadığı, davacı tarafça sunulan ses kaydında bulunan ve çözümü yapılan konuşmaların ise elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıların ancak diğer delillerle desteklendikleri takdirde delil olarak hükme esas alınabileceği, elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilemediği kanaatine varılamadığı gerekçesiyle davacının davasının reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden; kadının güven sarsıcı davranışlarının olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu husus gözetilmeden davanın reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

2-Davacı erkek; dava dilekçesinde tedbir nafakalarının kaldırılması talebinde bulunmuştur. Dava açılırken alınan başvuru harcı, dava dilekçesindeki isteklerin tümünü kapsar. Davacı erkeğin tedbir nafakalarının kaldırılması talebi boşanmanın eki niteliğinde
olmayıp nispi harca tabidir. Bu talep nedeniyle davanın açılması esnasında nispi harç alınmadığı gibi bu eksiklik yargılama sırasında da giderilmemiştir. Nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz. Mahkemece, davacı erkeğe nispi harcın
ikmali için süre verilmesi (Harçlar Kanunu m. 30-32) harç noksanlığı giderildiği takdirde, bu talebin esasının incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre olumlu veya olumsuz karar verilmesi, harcın ikmal edilmemesi halinde ise Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken, belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 25.04.2018 (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/16661 KARAR 2018/5566)