Konu: Teminat

1 İçtihat

İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Vergilerin İki Katı Tutarında Hesaplanan Para Cezasının Teminata Bağlanması

İhtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine, İdarece kıymet araştırmasına gidilerek, davacıdan vergilerin iki katı tutarında hesaplanan para cezasının teminata bağlanması istemine vaki itirazın reddine dair işlemin, ihtirazi kaydın etkisiz kılınması ve dava açma hakkını engelleyici niteliği nedeniyle Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvenceye alınan “mahkemeye erişim hakkının” ihlali sonucunu doğurduğundan hukuka aykırı olduğu hakkında.