Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
Katılım
13 Ocak 2018
Mesajlar
634
Beğeniler
1
Puanları
18
Konum
Ankara
Web sitesi
www.yargikararlari.net
#1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti (bundan böyle ”Taraflar" olarak adlandırılacaktır),
Taraflar arasındaki köklü ilişkileri geliştirme isteğiyle,
Karşılıklı yarar temelinde ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla araçlar ve yollar bulma konusunda işbirliğine hazır olduklarını belirterek,
Bu anlaşmanın, özellikle karşılıklı yarar temelinde ikili ticaretin artırılması, ekonomik, teknik ve teknolojik işbirliği gibi konularda ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inanarak,
Her iki ülkede yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde ve uluslararası sorumluluklarına uygun olarak,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1
Taraflar, yürürlükte olan mevzuatları çerçevesinde karşılıklı ilgi ve yarar temelinde mümkün olan tüm alanlarda ekonomik işbirliğini mümkün olan en geniş çerçevede
geliştirmek ve güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceklerdir.

Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan yasa ve düzenlemelere uygun olarak, kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususunda anlaşmışlardır. Bu amaçla, Taraflar:

(a) Her iki tarafın karşılıklı yararına olacak ekonomik bilgilerin değişimi,
(b) Her iki ülkedeki yatırım imkânlarının yanı sıra üçüncü ülkelerde ortak yatırım faaliyetlerinin tespit edilmesi ve kolaylaştırılması,
(c) Ekonomi ve yatırım heyetlerinin, pazar araştırmalarının, ticari ve pazarlama bilgisi değişiminin, iş ve kurumsal bağlantılar ile potansiyel iş ortaklarını bir araya getiren diğer girişimlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
(d) Ticari fuarlar, sergiler, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, girişimci heyetleri ve diğer tanıtım faaliyetlerine ilişkin mevcut imkânlar hakkında
karşılıklı bilgi aktarılması,
(e) Kamu sektöründeki uzman ve teknisyen değişiminin kolaylaştırılması,
(f) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ikili ekonomik ilişkilerdeki rolünün artırılması,
(g) Her iki tarafın şirketlerine temsilcilik ve şubeler açma konusunda yardım sağlanması,
(h) Ticari ve ekonomik ilişkileri doğrudan etkileyen lojistik ve diğer hizmet sektörlerinin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması
hususlarında anlaşmışlardır.

Madde 2
Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında 9 Şubat 1972 tarihli mektup teatisi ile
oluşturulan Türk-Bulgar Karma Ekonomik Komisyonu, aşağıda tarif edilen görevler ve prosedür kuralları çerçevesinde düzenlenecek Türk-Bulgar Hükümetlerarası
Ekonomik İşbirliği Komisyonu (bundan böyle ”Komisyon" olarak atıfta bulunulacaktır) olarak adlandırılacaktır.

1. Komisyonun görevleri, diğerlerine ilaveten:
  • İkili ekonomik ilişkilerdeki gelişmelerin ve beklentilerin gözden geçirilmesi,
  • İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla yeni araçların belirlenmesi,
  • Ekonomik işbirliği için genel ilkelerin saptanması,
  • İkili ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek için yeni fırsatların tespit edilmesi,
  • Her iki tarafın kurumları arasındaki ekonomik işbirliği şartlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin hayata geçirilmesi,
  • Bölgesel ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi,
  • Üçüncü ülke pazarlarında işbirliğinin arttırılması,
  • Bu anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesine yönelik Önerilerim kabul edilmesi
hususlarını içerecektir.

2. Komisyon Tarafların temsilcilerinden oluşacaktır. Her bir Taraf, ”Eşbaşkan" sıfatıyla bakan seviyesinde bir toplantı başkanı belirleyecektir.

Spesifik konuları görüşmek üzere, Komisyon görev alanlarını belirleyerek çalışma grupları oluşturmaya karar verebilir.

Danışmanlar ve uzmanlar Komisyon görüşmelerine çağrılabilir.

3. Komisyon yılda en az bir kere dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nde bir araya gelecektir.

Madde 3
İşbu Anlaşma, her iki ülkenin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan haklar ve yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.

Madde 4
İşbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, makul olmayan bir erteleme olmaksızın, dostane istişareler ve müzakereler ile
çözülecektir.

Madde 5
İşbu Anlaşma, , Tarafların karşılıklı yazılı rızaları ile herhangi bir zamanda tadil edilebilir. Bu değişiklikler, bu Anlaşmanın 6. Maddesi’nde öngörülmüş olan yasal
prosedür uyarınca yürürlüğe girecektir.

Madde 6
İşbu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe konulması için gerekli olan iç yasal prosedürlerin tamamlandığına dair Tarafların birbirlerini diplomatik kanallar yoluyla bilgilendirdikleri son yazılı bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
İşbu Anlaşma beş (5) yıllık dönem için geçerli olacak ve her dönemin süresinin bitiminden üç (3) ay Önce Taraflardan herhangi biri Anlaşma’ yı sona erdirme niyetini
yazılı olarak bildirmediği takdirde, otomatik olarak bir (1) yıllık dönemler halinde uzatılacaktır.

Ankara’da, 20 Mart 2012 tarihinde Türkçe, Bulgarca ve İngilizce, her biri eşit düzeyde geçerli, ikişer orijinal metin olarak düzenlenmiştir. İşbu Anlaşmanın yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Република Турция и Република България (наричани по-нататьк „Страните”),
Жамейка, да укрепят дългогодишните взаимоотношения между Страните,
Израз/Майки, тяхната готовност Да си сътрудничат в намирането на средства и.
начини за засилването и развитието на взаимно изгодни икономически
отношения,
Уберени, че това Споразумение ще допринесе за развитието на икономическите връзки между Страните и в частност за активизиране на взашитноизгодното търговско, икономическо, техническо и технологическо сътрудничество, В рамките на съответното законоцателство, действащо в двете страни и в пълно съответствие с техните международни задължения,
Се договориха, както следва:

Член 1
Страните, в рамките на съответното действащо законодателство, ще положат усилия за развитие и засилване на икономическото сътрудничество, възможно на наи-широка основа, във всички насоки, считани за техен взаимен интерес и полза.

Страните, са съгласни да подпомагат и улесняват сътрудничеството между техните обществени и частни институции, съгласно законите и нормите във всяка от страните. За тази цел Страните се съгласяват да:

(а) Обменят икономическа информация, представляваща взаимен интерес,
(б) Определят и улесняват инвестиционните възможности в Двете страни, както и в съвместни инвестиционни дейности на трети пазари,
(в) Насърчават и подпомагат икономическите и инвестиционни ниши, пазарни анализи, обмен на търговска и пазарна информация, бизнес и институционални връзки, . както и други инициативи, които обединяват потенциални бизнес партньори,
(г) Взашю се информират за съществуващи възможности за организиране на търговски панаири, изложби, семинари, конференции, симпозиуми, предприемачески проекти и други рекламни дейности
(д) Улесняват обмена на експерти и технически лица от обществения сектор,
(е) Засилват ролята на малките и средни компании в рамките на Двустранното икономическо сътрудничество,
(ж) Осигуряват съдействие за откриването на представителства и клонове на компании от Страните,
(з) Насърчават и улесняват логистични и Други услуги, пряко засягащи търговските и икономически отношения.

Член 2
От Датата на влизане в сила на това Споразумение Турско-Българската Съвместна икономическа комисия, създадена на базата на разменени писма от 9-ти февруари 1972 г. между правителствата на Република Турция и Народна Република България, ще бъде наричана Межцуправителствена турско- българска комисия за икономическо сътрудничество (наричана по-нататък Комисия”), която ще се провежда в рамките на задачите и правилата, посочени по-долу:

1. Задачите на Комисията, наред с другото, включват:
Изучаване развитието и перспективите на двустранните икономически взаимоотношения;
Определяне на нови средства на следващо развитие на двустранните икономически и търговски връзки;
Установяване на „общи насоки за икономическо сътрудничество;
Идентифщиране на нови възможности за по-нататьшно развитие на двустранното икономическо сътрудничество;
Прилагане на предложения, за подобряване на условията за икономическото сътрудничество между организации на Договарящите се страни;
Насърчаване на регионалното и междунароцното сътрудничество;
Засилване на сътрудничеството на пазарите на трети страни;
Приемане на предложения за успешното прилагане на това Споразумение.

2. Комисията се състои от представители на Страните. Всяка от Страните определя председател на министерско ниво, от своя страна, посочен като съпредседател“.

За обсъждане на конкретни въпроси, Комисията може да реши да създаде работни групи„ като посочва техните задачи.

Съветници и експерти могат да бъдат канени на заседанията на Комисията.

З. Комисията се свиква поне веднъж годшш-то, алтернативно в Република Турция и в Република България.

Член 3
Настоящото Споразумение не засяга правата и задълженията на Страните, произтичащи от международните споразумения, по които някоя о тях е страна.

Член 4
В случай на възникването на разногласия между Страните във връзка с прилагането и тълкуването на настоящото Споразумение, то трябва Да бъде решено без основателно забавяне, чрез взаимни консултации и преговори.

Член 5
Настоящото Споразумение може да се изменя по взаимно писмено съгласие на договарящите се страни по всяко време. Измененията влизат в сила в съответствие със същата правна процедура, предвидена по силата на член 6 от настоящото споразумение.

Член 6
Настоящото Споразумение влиза в сила на датата на получаване на последното писмено уведомление, с която Страните се информират взаимно по дипломатически път за приключването на техните вътрешни правни процедури, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение.

Това Споразумение остава в сила за период от пет (5) години и след това се подновява автоматично за последващ период от пет (5) години, освен ако някоя от Страните писмено нотифицира другата Страна за намерението й. да прекрати Споразумението три месеца (3) преди изтичане на всеки период.

Изготвено и подписано на 20 март 2012, в Анкара, в два оригинални екземпляра съответно на турски, български и ат-плтаски език, като всеки от трите текста има еднаква сила. В случаи на различия при тълкуването водещ е текстът на английски език.

AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC-OF TURKEY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA

The Republic of Turkey and the Republic of Bulgaria (hereinafter called "the Parties"),

Desirous of enhancing the long-standing relationship between the two Parties,

Expressing their readiness to co-operate in finding means and ways for strengthening and develoPing mutually beneficial economic relations,

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between the Parties in particular to the enhancement of mutually beneficial
trade, economic, technical and technological cooperation,

Within the framework of the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their international obligations,

have agreed as follows:

Article 1
The Parties, within the framework of their respective legislation in force, shall make every effort to develop and strengthen economic cooperation, on a basis as broad as
possible, in all fields deemed to be in their mutual interest and benefit.

The Parties have agreed to encourage and facilitate cooperation between their public and private institutions in accordance with laws and regulations in force in each
country. To this end, the Parties have agreed to:

(a) Exchange of economic information of mutual interest,
(b) Identify and facilitate investment opportunities in both countries, as well as mutual investment activities in third markets,
(c) Promote and support economic and investment missions, market analyses, exchange of commercial and marketing information, business and institutional linkages, and other initiatives which bring together potential business partners,
(d) Inform each other of the existing facilities concerning trade fairs, exhibitions, seminars, conferences, symposiums, entrepreneurial missions and other
promotional activities,
(e) Facilitate the exchange of public sector experts and technicians,
(f) Enhance the role of the small and medium-sized companies in bilateral economic relations,
(g) Provide assistance for opening representations and branches of companies of the Parties,
(h) Encourage and facilitate logistics and other services sectors directly affecting trade and economic relations.

Article 2
As from the date of entry into force of this Agreement, Turkish - Bulgarian Joint Economic Commission established in accordance with the exchange of letters dated
February 9, 1972 between the Government of the Republic of Turkey and Government of the People’s Republic of Bulgaria shall be named the Turkish Bulgarian Intergovernmental Commission on Economic Cooperation (referred to as Cormnission”) to be held within the framework of tasks and rules of procedure as specified below:

1. Thetasks of the Commission shall, inter alia, include:
examining the development and prospects of the bilateral economic relations, determining new means for further development of the bilateral economic andcommercial relations;
establishing general guidelines for economic cooperation, identifying new opportunities for further development of bilateral economic cooperation, implementing proposals for the improvement of terms for the economic cooperation between the organizations of the Parties;
promoting regional and international cooperation;
enhancing cooperation in third countries' markets;
adopting proposals for the successful implementation of this Agreement.

2. The Commission shall comprise representatives from the Parties. Each Party shall designate a chairperson at ministerial level on its part, referred to as the "Co-chair".

For the discussion of particular issues, the Commission may decide to set up working groups, specifying their tasks.

Advisors and experts may be invited at the meetings of the Commission.

3. The Commission shall meet at least once a year, alternately in the Republic of Turkey and the Republic of Bulgaria.

Article 3
This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Parties stemming from international agreements to which either of them is a party.

Article 4
Any di5pute between the Parties relating to the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved without unreasonable delay, by“ amicable
consultations and negotiations.

Article 5
This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties at any time. The amendments shall enter into force in accordance with the same legal
procedure prescribed under Article 6 of this Agreement.

Article 6
This Agreement shall enter into force on date of the receipt of last written notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, on the
completion of their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and thereafter it shall automatically be renewed for successive periods of one (1) year unless either of
the Parties notifies in writing the other Party of its intention to terminate the Agreement three (3) months prior to expiration of each period.

Done and signed on March 2oth, 2012, in Ankara, in two originals, each in Turkish, Bulgarian and English, all texts being equally authentic. In case of divergence in the
interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
 

Benzer Konular

Üst