Tutuklu Olan Sanığın SEGBİS Sistemiyle veya Duruşmaya Getirilerek Son Duruşmanın Sanığın Huzurunda Yapılması

Daire/Kurul
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. CEZA DAİRESİ
Esas No
2016/257
Karar No
2016/247
Karar Tarihi
15 Ara 2016

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Tutuklu Olan Sanığın SEGBİS Sistemiyle veya Duruşmaya Getirilerek Son Duruşmanın Sanığın Huzurunda Yapılması Gereği / Savunma Hakkı

İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, kararın niteliği, başvurunun süresi ve başvurunun sıfatı ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Anayasa’nın hak arama hürriyeti kenar başlıklı 36.ncı maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanma hakkı kenar başlıklı 6.ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde, bir suç ile itham edilen herkesin kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddi olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, re’sen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek hakkının bulunduğu, Avrupa İnsanları Mahkemesi, Colozza/İtalya, (No. 12 Şubat 1985) kararında, Sözleşmenin 6/(1). fıkrasında açıkça geçmediği halde, bu maddenin amaç ve gayesinin bir bütün olarak ele alındığında, "hakkında suç isnadı bulunan" bir kimsenin, yargılamada yer alma hakkı bulunduğunun anlaşıldığını, ayrıca Sözleşmenin 6/(3). fıkrasının (c), (d) ve (e) bendlerinin, "hakkında bir suç isnadı bulunan herkese", "kendini bizzat savunma", "tanıkları sorgulama veya sorgulatma" ve "mahkemede kullanılan dili anlamıyor veya konuşamıyorsa, bir tercümandan ücretsiz yararlanma" haklarını güvence altına aldığının belirtmiş olması karşısında;

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü bulunup, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunmayan ve mahkemece “duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulması” konusunda karar verilmemiş, olan sanık Ş... İ... AKARSU'nun hükmün açıklandığı 30/09/2016 tarihli son‘ oturumda hazır bulundurulmadan hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle Anayasanın 36. maddesinin birinci fıkrası, AİHS’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve CMK'nın 193 ve 196. maddelerine muhalefet edilerek savunma hakkının kısıtlanması;

Hukuka aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan sanığın istinaf nedenleri bu nedenle yerinde olduğundan CMK'nın 289/1-h maddesi uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

KESİN olmak üzere 15.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. CEZA DAİRESİ ESAS 2016/257 KARAR 2016/247)