Konu: Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu

2 İçtihat

Suçun Niteliği Değiştiğinde Tek Olan Fiil Nitelik Yönünden İkiye Bölünerek İki Ayrı Suç Hakkında Karar Verilmesi Yasaya Aykırıdır

Mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan yapılan yargılama esnasında eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun kapsamına girdiğinin kabul edilmesi durumunda, bu suçtan hüküm kurularak TCK’nın 191. maddesinin 8. fıkrası uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, tek olan fiil nitelik yönünden ikiye bölünerek sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraat ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Mahkumiyet Hükmünün Yorumunda Duraksama Olursa Duraksamanın Giderilmesi İçin Hükmü Veren Mahkemeden Karar İstenir

Cumhuriyet savcılığının istemi üzerine çektirilecek cezanın infazı konusunda oluşan tereddütün giderilmesi gerektiği, hesap işlemine ilişkin olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gözetilerek, istem konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü gerektiği gözetilmeksizin, itirazın reddine ilişkin karar isabetli değildir.