18.HD Vasi Atanması / Ergin Kişinin İşlerini Göremeyecek Durumda Olduğu Gerekçesiyle Kısıtlanması İstemi

Daire/Kurul
18. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2013/18523
Karar No
2014/3838
Karar Tarihi
4 Mar 2014

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Vasi Atanması / Ergin Kişinin İşlerini Göremeyecek Durumda Olduğu Gerekçesiyle Kısıtlanması İstemi

Vesayet hakkındaki hükümler kamu düzenine ilişkin olup Türk Medeni Kanunu'nda, yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her erginin kısıtlanmasını isteyebileceği hükme bağlandığından; mahkemece, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 24.01.2013 tarihli ve 348 numaralı sağlık kurulu raporu dikkate alınarak Türk Medeni Kanunu uyarınca kısıtlı adayının dinlenilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi yerine Türk Medeni Kanunu gereğince karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Dava dilekçesinde, vasi tayin edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm kısıtlı adayı R. A. tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava dilekçesinde M. A.'un yaşlılık ve hastalık nedeniyle işlerini göremeyecek durumda olduğu gerekçesiyle kısıtlanması istenilmiş, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 405 maddesi uyarınca kısıtlama kararı verilmiştir.

Dosyada mevcut belge ve bilgiler ile özellikle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 24.01.2013 tarihli ve 348 numaralı sağlık kurulu raporundan; adı geçende sağ hemiparezik hastalığı görüldüğü, Türk Medeni Kanunu'nun 405 maddesi gereğince akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunduğuna ilişkin bir tespitin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Vesayet hakkındaki hükümler kamu düzenine ilişkin olup Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde, yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her erginin kısıtlanmasını isteyebileceği hükme bağlandığından; mahkemece, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 24.01.2013 tarihli ve 348 numaralı sağlık kurulu raporu dikkate alınarak Türk Medeni Kanunu'nun 409.maddesi uyarınca kısıtlı adayının dinlenilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi yerine Türk Medeni Kanunu'nun 405. maddesi gereğince karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 04.03.2014 gününde oy birliği ile karar verildi. (YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS 2013/18523 KARAR 2014/3838)