18.HD Vasi Tayin Edilmesi İstemi / Yaşlılığı Sakatlığı Deneyimsizliği veya Ağır Hastalığı Sebebiyle İşlerini Gerekti

Daire/Kurul
18. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2014/2557
Karar No
2014/7974
Karar Tarihi
29 Nis 2014

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
685
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Vasi Tayin Edilmesi İstemi / Yaşlılığı Sakatlığı Deneyimsizliği veya Ağır Hastalığı Sebebiyle İşlerini Gerektiği Gibi Yönetemediğini İspat Eden Her Ergin Kısıtlanmasını İsteyebilir

Açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, karar verildi.

Dava dilekçesinde, K. T. vasi tayin edilmesi talep edilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde, vasi tayin edilmesi istenilen K. T.’ın üvey annesi olduğunu, hastalığı ve sakatlığı bulunması sebebiyle kendisi tarafından bakıldığını, hasta bakıcı parası alınabilmesi için vasi kararı alınmasının istenildiğini belirterek K. T.’a vasi tayin edilmesini istemiş, mahkemece alınan Sağlık Bakanlığı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 16/07/2013 tarih 31757 numaralı raporunda muayene edilen K. T.’ın psikiyatrik açıdan akıl sağlığı yerinde olduğu, vasi tayinine gerek bulunmadığı, vekalet verebileceği belirtildiğinden mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, özellikle sureti bulunan Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesinin 31.05.2013 tarih ve 1432 numaralı raporunda göre vasi tayini istenilen K. T.’ın %96 oranında özür durumunun bulunduğu, yatağa bağımlı olarak yaşadığı; 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinin 02.05.2013 tarih ve 19156 sayılı raporuna göre adı geçen kişiye polinöropati tanısı konulduğu, hastanın bir yıl süreyle hasta alt bezi kullanmasının uygun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesine göre yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasının isteyebilir.

Somut olayda vasi tayini istenen K. T.’ın alınan raporlarında yatağa bağımlı olduğu, işlerini göremeyecek durumda bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece dosyaya sunulan bu raporlar da dikkate alınarak belirtilen hususlarda Adli Tıp Kurumundan rapor alınması ve kısıtlanması istenen kişinin de dinlenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken salt akıl hastalığı ve zayıflığı yönünden rapor alınarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 29.04.2014 gününde oy birliği ile, karar verildi. (YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS 2014/2557 KARAR 2014/7974)