Konu: Vekalet ücreti

7 İçtihat

Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez

Hakim; tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu vekalet ücreti veya faiz hakkında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne dahil edemez. Aynı şekilde kısa kararla gerekçeli karar arasındaki çelişki de tavzih yolu ile giderilemez. Kararda yapılan tavzihin usulüne uygun olmadığı açıktır. Birleşen dava yönünden herhangi bir hüküm tesis edilmediği halde tavzih kararı ile kararın tavzihen düzeltilmesi suretiyle birleşen dava yönünden hüküm kurulması ve davalı lehine vekalet ücreti hükmedilmesi hatalıdır.

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesinde Teminat Altına Alınan Makinenin Gördüğü Zararın Tespitinde Eksik İncelemeye Dayalı Karar

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altına alınan makinenin (TBM) tünel çalışması sırasında sular altında kaldığını, meydana gelen zararının tereddüte mahal vermeyecek şekilde tespiti gereklidir. Bu hususta, gerektiğinde mahallinde keşif yapılması ve işin uzmanından oluşan yeni bir heyetten rapor alınması gerekirken, davacı/başvuru sahibinin sunduğu faturaların içeriği hususunda değerlendirme yapılmaksızın sonuca varılması doğru olmamış, eksik incelemeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir. Ayrıca, hükmedilecek vekalet ücretinin davacı/başvuru sahibi yönünden de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen vekalet ücretinin beşte biri tutarında olması gerekirken, davacı/başvuru sahibi lehine AAÜT’ne göre asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan tam vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince Verilen Kararda Vekalet Ücreti AAÜT m. 13 Gereğince Hesaplanan Ücretin Beşte Biridir

İtiraz hakem heyetince verilen kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16/13 maddesinin uygulanması gerektiği göz önüne alınarak AAÜT’nin 13. maddesi gereğince hesaplanan vekalet ücretinin 1/5’i oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

İşçi Alacakları / Kısmi Dava / Seri Davalarda Vekalet Ücreti

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinde toplamda 65 dosyaya kadar açılan seri dosyalarda her dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinden, uyuşmazlık konusu seri dosya sayısı 37 olmakla, maktu tam avukatlık ücreti olan 1.980,00.-TL’nin %70’i olan 1.386,00.-TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.