Konu: Vekaletname

1 İçtihat

Yetkisiz İcra Müdürlüğünde Başlatılan İcra Takibine Yetkili İcra Müdürlüğünde Devam Edildiğinde Ayrıca Bir Vekaletname Sunulması Gerekmez

Takip, yetkisiz icra dairesinde başlatılan takibin devamı niteliğinde olup, yetkisiz icra dairesinde borca itiraz aşamasında vekalet sunmak suretiyle borçlunun vekili olan avukatın yetkili icra dairesinde devam eden takipte ayrıca bir vekalatname sunması gerekli olmayıp, icra dosyasına sunulan bir azilname ya da istifa da söz konusu olmadığından borçlunun takipte vekille temsil edildiğinin kabulü gerekir.