8.HD Velayet Altında Bırakılmalarına Karar Verilen Çocuklar ve Bunların Malları Hakkındaki Uyuşmazlıklarda Görevli

Daire/Kurul
8. Hukuk Dairesi
Esas No
2017/15758
Karar No
2017/16901
Karar Tarihi
12 Ara 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Velayet Altında Bırakılmalarına Karar Verilen Çocuklar ve Bunların Malları Hakkındaki Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir

... tarafından, kısıtlılar adına araç alınması için izin verilmesi talebi hakkında vesayet makamı Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin talebin reddine dair ek kararı inceleyen Ayvalık 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 02.06.2017 günlü ve 2017/68 Değişik İş sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.10.2017 gün ve 2017/57044 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

...'ın velayeti altındaki çocukları C. ve D. adına araç alım izni verilmesi talebinin reddine dair Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.05.2017 tarih 2016/629-2016/978 sayılı ek kararına yapılan itiraz üzerine, Ayvalık 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.06.2017 tarih ve 2017/68 Değişik İş sayılı dosyası üzeriden itirazın reddine karar verildiği ve kararın kesin olduğu anlaşılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 335/2. maddesinde, "Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar." hükmü ile aynı Kanunun 419/3. maddesinde "Kısıtlanan ergin çocuklar kural olarak vesayet altına alınmayıp velayet altında bırakılır" hükmü yer almaktadır.

Türk Medeni Kanununun 342. ve 462. maddeleri uyarınca, bu kanun uyarınca mahkemeden izin almayı gerektirir haller dışında velinin çocuk malları üzerinde tasarrufta bulunabileceği ve bu konuda aynı Kanunun 363/1. maddesi gereğince vekil gibi sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.10.2016 tarih 2016/629-2016/978 sayılı kararı ile C. ve D.'ın kısıtlanmasına ve babaları ...'ın velayeti altında bırakılmalarına karar verildiği görülmüştür.

..., Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesine 11.05.2017 tarihli dilekçe ile başvurarak velayeti altındaki çocukları adına otomobil alabilmek için izin talebinde bulunmuş, mahkemece bu talebin reddine karar verilmiştir. Kanun yararına bozulması talep edilen Ayvalık 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin anılan ret kararının gerekçe bölümü incelendiğinde, kısıtlılar adına araç alımının kısıtlıların ihtiyaçları bakımından zorunluluk arz etmediği ve araç maliki olmanın kısıtlılara getireceği sorumluluklar dikkate alındığında talebin kısıtlıların menfaatine olmadığından bahisle talebin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 419/3. maddesine göre velayet altında bırakılmalarına karar verilen çocuklar ve bunların malları hakkındaki uyuşmazlıklarda "velayet" hükümleri uygulanacaktır. Bu hükümleri uygulayacak görevli mahkeme ise 4787 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca aile mahkemesidir. Görev kuralları kamu düzeniyle ilgili olduğundan yargılamanın her aşamasında tüm mahkemelerde kendiliğinden uygulanmak zorundadır. Bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi E. 2017/15758 K. 2017/16901)