2.HD Velayeti Anneye Bırakılan Çocuk ile Babası Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerekir

Daire/Kurul
2. Hukuk Dairesi
Esas No
2016/9556
Karar No
2018/1169
Karar Tarihi
25 Ocak 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Velayeti Anneye Bırakılan Çocuk ile Babası Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerekir, Başkasının Evinde ve Gözetiminde Olacak Şekilde ve İnfazda Güçlük Oluşturacak Biçimde Kişisel İlişki Düzenlenmesi İsabetli Değildir

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından velayet ve kişisel ilişki düzenlemesi, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Mahkemece ortak çocuk ile babası arasında kişisel ilişki kurulurken çocuğun yaşı nazara alınarak baba yanında yatılı olmayacak şekilde ve kadının halası olduğu belirtilen Ş...'in.evinde ve onun gözetiminde olacak şekilde bir kişisel ilişki düzenlemesi yapılmıştır. Değişen koşullara göre, çocuğun yaşı, eğitim ve sağlık durumları gözetilerek kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi ileriki yıllarda her zaman istenebilir. Ayrıca, çocuk ile baba arasında kurulan kişisel ilişki babalık duygularını tatmin etmeye elverişli ve yeterli değildir. Velayeti davacı-karşı davalı anneye bırakılan ortak çocuk ile baba arasında, daha uygun süreli ve yatılı kalacak ve infazı mümkün olacak şekilde kişisel ilişki kurmak gerekir. Kişisel ilişki kurulmasına yönelik hüküm kurulurken başkasının evinde ve gözetiminde olacak şekilde infazda güçlük oluşturacak biçimde kişisel ilişki düzenlenmesi ve kişisel ilişki süresinin yeterli olmaması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/9556 KARAR 2018/1169)