5.CD Yasal Süresi İçerisinde Karar Düzeltme Yoluna Başvurmayarak Katılanın Mağduriyetine Sebebiyet Verme / Görevi

Daire/Kurul
5. Ceza Dairesi
Esas No
2014/10305
Karar No
2018/34
Karar Tarihi
9 Ocak 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
680
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Yasal Süresi İçerisinde Karar Düzeltme Yoluna Başvurmayarak Katılanın Mağduriyetine Sebebiyet Verme / Görevi Kötüye Kullanma

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

... Barosunda kayıtlı avukat olan sanığın, davalı katılan vekili sıfatıyla, ... Aile Mahkemesinin 2008/374 esasına kayden açılan boşanma davasında maddi-manevi tazminat talepleri yönünden verilen 20/07/2010 tarih ve 2008/374 Esas, 2010/420 sayılı Kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 30/11/2011 tarih ve 2010/20205 Esas, 2011/20344 Karar sayılı onama ilamı sanığa tebliğ edildikten sonra, sanığın bu kararı katılana bildirip, vekaletname kapsamında yetkisi dahilinde olan karar düzeltme yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda katılanın iradesini öğrendikten sonra sonucuna göre hareket etmesi gerekirken, yasal süresi içerisinde karar düzeltme yoluna başvurmayarak katılanın mağduriyetine sebebiyet verdiği ve ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluştuğu halde sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekili ve O yer C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 5. Ceza Dairesi E. 2014/10305 K. 2018/34)