Konu: Yetkili Mahkeme

3 İçtihat

İhtiyati Haciz / Çeke Dayalı İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme

İhtiyati haciz kararına itirazı inceleme görev ve yetkisi ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye aittir. İhtiyati haciz kararını veren mahkeme de itirazın kabulüne veya reddine yönünde karar vermekle görevli olup, yetkisizlik kararı veremez.

Kaçak Elektrik Kullanılmasından Dolayı Tahakkuk Eden Faturanın İptaline İlişkin Uyuşmazlık Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi Gerekir

Abonesiz saatsiz elektrik enerjisi kullanıldığı tespit edilmekle, davalının kaçak elektrik kullandığının dosya kapsamı ile sabit olduğu, davalının 6502 sayılı Yasada tanımlı tüketici olmadığı taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı Yasa kapsamında kalmadığı anlaşılmaktadır. Davacı ile davalı arasındaki ilişki abonelik sözleşmesinden kaynaklanmamakta olup, davada Tüketici Yasası değil genel hükümler uygulanacaktır. Bu durumda ihtilafa tüketici hakem heyetinin bakma yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.