19.CD Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarının

Daire/Kurul
19. Ceza Dairesi

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarının İnternet Yoluyla vs. Suretle Erişim Sağlayarak Türkiye’den Oynanmasına İmkan Sağlama / Eksik Ceza Tayini

(YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas 2019/957 Karar 2019/7335)

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, sanığın internet yoluyla erişim sağladığı 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğunun belirtildiği, ayrıca 7258 sayılı Kanun'un 5/1 ve 5/2 maddelerinin, 6495 sayılı Kanun ile 5/1.a ve 5/1.b maddeleri olarak değiştirildiği ve suç tarihinde de bu şekliyle yürürlükte olduğu, gözden kaçırılarak, eylemin 7258 sayılı Kanun'un 5/1.b maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanun'un 5/1.a maddesi kapsamında kaldığını kabul ile bu suç için öngörülen hapis cezasının alt sınırı da 3 yıl olmasına rağmen, maddenin değişiklikten önceki haline göre eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

a)TCK'nun 52/4. maddesi gereğince, ödenmeyen adli para cezasının infaz aşamasında hapis cezasına çevrilebileceğinin ihtarı ile yetinilmesi gerekirken, adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi suretiyle infazda yetkinin kısıtlanması,

b)Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponun, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılıklar yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından, 6. paragrafın sonundaki "hapse çevrilmesine," ibaresinin çıkartılıp, yerine "hapis cezasına çevrilebileceğinin ihtarına," ibaresi, müsadereye ilişkin madde çıkartılıp, yerine "Adli emanetin 2015/2470 esasına kayıtlı eşyalardan bahis kuponunun delil olarak dosyada saklanmasına, emanetin aynı sırasında kayıtlı diğer eşyaların TCK'nun 54. maddesi uyarınca müsaderesine," ibaresi yazılması suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan HÜKMÜN, tebliğnameye kısmen uygun olarak, DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#2
(YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas 2019/540 Karar 2019/7334)

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Yükletilen suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

a) Gerekçede sanığın eylemi, yurtdışında oynatılan bahis oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlama olarak kabul edilip, 7258 sayılı Kanun'un 5/1.b maddesi uyarınca uygulama yapılırken, hapis cezası yanında, TCK'nun 61/10. maddesine aykırı olarak, anılan maddede yer almayan adli para cezasına hükmedilmesi,

b) Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponlar ve not kağıtlarının, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,

c) Suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın dava ve duruşmalara katılmasına karar verilerek lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı olup, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılıklar yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından, 2. paragraftaki “ ve 5 gün adli para cezası”, 3. paragraftaki “ve 3 gün adli para cezası”, 4. paragraftaki “ve 2 gün adli para cezası” ibareleri ile 5. ve 6. paragrafların tamamen çıkartılması, vekalet ücretine ilişkin maddenin çıkartılması, müsadereye ilişkin madde çıkartılıp, yerine “Adana 5.Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/1164 sayılı değişik iş sayılı kararı ile el konulan 6 adet maç kodu ve oranlarının yazılı olduğu not kağıdı ve 9 adet barkod yazıcıdan çıkma yasa dışı iddia kuponunun delil olarak dosyada SAKLANMASINA, el konulan suçta kullanılan bir adet bilgisayar, bir adet barkod yazıcı, suçtan elde edilen 102 TL paranın 7258 sayılı Kanun'un 5/2. maddesi yoluyla TCK'nun 54/1 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, el konulan alacak verecek listesi bulunan defterin suç ürünü olduğuna ya da suçta kullanıldığına dair bir kanıt bulunmadığından ssç'ye İADESİNE,” ibaresi, yazılması suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan HÜKMÜN, tebliğnameye uygun olarak, DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#3
(YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas 2019/557 Karar 2019/7332)

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvuruların süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, sair nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, sanığın internet yoluyla erişim sağladığı 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildiğinden, eyleminin 7258 sayılı Kanun'un 5/1.b maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanun'un 5/1.a maddesine göre hüküm kurularak eksik ceza tayini,

Kabule göre de;

a)Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponların, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,

b)24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKMÜN, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye uygun olarak, BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 16/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.