Bölge Adliye Mahkemesi

6 İçtihat

İhtiyati Hacizde Para Borcunun Alacaklısı Olunduğunu, Rehinle Temin Edilmediği ve Vadesinin Gelmiş Olduğu Yaklaşık Olarak İspat Edilmelidir

İhtiyati haciz talep eden, İİK’nın 257/1. maddesi kapsamında bir para borcunun alacaklısı olduğunu, borcun rehinle temin edilmediğini ve borcun vadesinin gelmiş olduğunu yaklaşık olarak mahkemeye kanaat getirecek tarzda ispat etmek durumundadır. Somut olayda; iddia, savunma, dava konusu faturalar, ödeme Planı ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında alacak iddiası yönünden yaklaşık ispat olgusunun gerçekleştiği, alacağın muaccel olduğu ve rehinle temin edildiğine dair bir iddianın da bulunmadığı, dolayısıyla davacının ihtiyati haciz talebinde haklı olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olup, ilk derece mahkemesinin aksi yöndeki ara kararında isabet görülmemiştir.

İhtiyati Tedbir Kararları, Cebri İcra Yoluyla Yapılan Takibi ve Satışı Engeller Nitelikte Değildir

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca borçlular hakkında mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararları niteliği itibariyle cebri icra yoluyla yapılan takibi ve takip sonucu gerçekleşecek olan satışı engeller nitelikte değildir. Bir başka anlatımla, anılan tedbir kararları rızai devirleri önler mahiyette olup, kesinleşen takip sonucunda mahcuzların satışını ve cebri icra yoluyla devrini engellemez.

İşçi Alacakları / Kısmi Dava / Seri Davalarda Vekalet Ücreti

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinde toplamda 65 dosyaya kadar açılan seri dosyalarda her dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinden, uyuşmazlık konusu seri dosya sayısı 37 olmakla, maktu tam avukatlık ücreti olan 1.980,00.-TL’nin %70’i olan 1.386,00.-TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.