Hukuk Daireleri

73 İçtihat

Kimlik Bilgileri Tespit Edilmeden Yetkisiz Kişiye Teslim (Kargoda Kaybolan Eşya), Ağır Kusur Oluşturduğundan Genel Zamanaşımına Tabidir

Dava konusu telefonların gerekli kimlik bilgileri tespit edilmeksizin alıcıya değil yetkisiz kişiye tesliminin davalı çalışanlarının ağır kusurunu oluşturması, eşya taşıyıcının hile veya ağır kusurundan dolayı zayi olmuşsa taşıyıcının mesuliyetinin bir yıllık müruruzamana tabi olmayıp, genel zamanaşımı süresine tabidir.

Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır

Alacaklı vekili satış talebinden vazgeçmiş olup, açıkça hakkın özünden feragat etmiş değildir. Bu durumda satış talebinden vazgeçilmiş olması, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gibi, borçlunun talebi, süresinde satış istenmediği gerekçesi ile hacizlerin kaldırılmasına ilişkin olup, borçlunun bu istemi harca tâbi değildir.

Dernek Karar Defterinin Kaybolması / Zayi Belgesi Verilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi

Zayi belgesi istemine dair uyuşmazlık, 6100 Sayılı Kanun’un 382/2-e maddesinde sayılmamakla birlikte, Kanunun 382/1. maddesinde sayılan ölçütlere göre çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup, derneğin defter ve belgeleri için zayi belgesi verilmesi hususunda hangi mahkemenin görevli olduğuna dair özel bir düzenleme bulunmadığı için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.