Yargıtay

144 İçtihat

Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu / Denetimli Serbestlik / Yükümlülüklerin İkinci Kez İhlal Edilmesi / Israr Koşulu

2 kez uyarılmasına rağmen 2 defa yükümlülüklerini ihlal ettiği görüldüğünden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan TCK’nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan ısrar koşulu gerçekleşmiştir. Bu nedenle mahkemece yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir hüküm verilmesi gerekir.

Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır

Alacaklı vekili satış talebinden vazgeçmiş olup, açıkça hakkın özünden feragat etmiş değildir. Bu durumda satış talebinden vazgeçilmiş olması, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gibi, borçlunun talebi, süresinde satış istenmediği gerekçesi ile hacizlerin kaldırılmasına ilişkin olup, borçlunun bu istemi harca tâbi değildir.

Dernek Karar Defterinin Kaybolması / Zayi Belgesi Verilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi

Zayi belgesi istemine dair uyuşmazlık, 6100 Sayılı Kanun’un 382/2-e maddesinde sayılmamakla birlikte, Kanunun 382/1. maddesinde sayılan ölçütlere göre çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup, derneğin defter ve belgeleri için zayi belgesi verilmesi hususunda hangi mahkemenin görevli olduğuna dair özel bir düzenleme bulunmadığı için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.