Kategorilere Göz At

Bir soru sor:
  • Anayasa Hukuku - 1 soru - Anayasa hukuku, ulus devletlerin ve diğer siyasi organizasyonların kurucu ve temel yasaları hakkındaki çalışmaları içermektedir. Esas olarak 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaynaklık eder. Bu alan altında Anayasa Hukuku ve anayasa, TBMM iç tüzüğü, siyasi partiler kanunu gibi kanunlar ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
  • Ceza Hukuku - 1 soru - Ceza hukuku, Suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret olduğunu ,hangi eylem ve davranışların suç olduğunu , bu eylem ve davranışlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağını gösteren kurallardır. Esas olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) kaynaklık eder. Bu alan altında Türk Ceza Hukuku ve Türk Ceza Kanunu ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
  • İş Hukuku - 1 soru - İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır. Esas olarak 4857 sayılı İş Kanunu kaynaklık eder. Bu alan altında İş Hukuku ve İş Kanunu ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
  • İdare Hukuku - 3 soru - İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu alan altında İdare Hukuku ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
  • Medeni Hukuk - 1 soru - Medeni hukuk, yürürlükteki hukuk kaidelerinden bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, aile ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, ölümlerinden sonra miraslarının durumunu düzenleyen kuralların yer aldığı özel hukuk dalıdır. Bu alan altında Medeni Hukuk ve Türk Medeni Kanunu ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
  • Ceza Muhakemesi Kanunu - 3 soru - Ceza muhakemesi veya ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Esas olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kaynaklık eder. Bu alan altında Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
  • Medeni Usul Hukuku - 3 soru - Medeni usûl hukuku, Türk hukuk yargılama usulünü konu alan özel hukuk dalıdır. Esas olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kaynaklık eder. Bu alan altında Medeni Usul Hukuku ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
  • Özel Sigorta Hukuku - 1 soru - Özel sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. Esas olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kaynaklık eder. Bu alan altında Özel Sigorta Hukuku ile ilgili sorulara cevap verilecektir.
14 soru
13 cevap
0 yorum
94 üye