İdare Hukuku

İdari yargıda duruşma hangi hallerde ve nasıl olur?

Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar hangileridir?