Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar hangileridir?

Danıştay, idari yargı alanındaki en yüksek görevli idari mahkemedir. Danıştay, temyiz incelemesi yapmak, idare hukukunu ilgilendiren bazı konularda diğer devlet kurumlarına görüş bildirmek ve bazı davalara ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevlidir.

  • Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan davalar
  • Başbakanlık, bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılan davalar
  • Bakanlıklar ile kamu kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılan davalar
  • Danıştay idari dairesince veya idari işler kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılan davalar
  • Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere ilişkin davalar
  • Danıştay disiplin kurulu kararları ile bu kurulun görev alanıyla ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılan davalar
  • HSK’nın meslekten çıkarma cezalarına karşı açılan davalar
  • Tahkim yoluyla öngörülmeyen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davalar
  • Belediye ile il özel idarelerini seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki davalar
  • Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar