Dava şartları nelerdir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İkinci Kısım, İkinci Bölümü, Birinci ayrım, 114 ve 115. maddeleri ile dava şartlarını düzenlenmiştir.

 • Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması
 • Yargı yolunun caiz olması
 • Mahkemenin görevli olması
 • Yetkinin kesin olduğu hallerde, mahkemenin yetkili bulunması
 • Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları, kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması
 • Dava takip yetkisine sahip olunması
 • Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnamenin bulunması
 • Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması
 • Teminat gösterilmesin ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi
 • Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması
 • Aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması
 • Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.