İdari yargıda duruşma hangi hallerde ve nasıl olur?

Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve 25.000 TL’yi aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı 25.000 TL’yi aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. (İYUK, m. 17/1)

Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili Bölge İdare Mahkemesi kararına bağlıdır. (İYUK, m. 17/2)

Duruşma talebi, dava dilekçesiyle cevap ve savunmalarda yapılabilir. (İYUK, m. 17/3)

Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir. (İYUK, m. 17/4)

Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az 30 GÜN önce taraflara gönderilir.

Duruşmalar, açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararıyla, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. (İYUK, m. 18/1)

Duruşmalarda taraflara ikişer defa verilir. Hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır.

Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır.

Duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 GÜN içinde karar verilir.