Zilyetlik çeşitleri nelerdir?

Zilyetlik, kısaca bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyeti olarak tanımlanabilir.

Zilyetlik Çeşitleri şunlardır:

Asli Zilyetlik – Fer’i Zilyetlik: Bir şeye malik sıfatıyla sahip olanlar o şeyin asli zilyedidir. Bir şeye mülkiyet dışındaki bir hakka dayanarak sahip olanlar fer’i zilyettir.

Vasıtasız Zilyetlik – Vasıtalı Zilyetlik: Eşya üzerindeki fiili hakimiyeti, doğrudan kullanan kimsenin zilyetliği vasıtasız zilyetlik; bir başkası aracılığıyla kullanan kimsenin zilyetliği ise vasıtalı zilyetliktir.

Tek Zilyetlik – Birlikte Zilyetlik: Tek zilyetlik, bir eşya üzerinde bir tek kişinin yalnız başına zilyet olmasıdır. Birlikte zilyetlik iki çeşittir:

  1. Ortak (müşterek) zilyetlik: Bir şeye birlikte zilyet olanlardan her birinin o şeyi diğerlerinden bağımsız olarak tek başına kullanmaya yetkili olmasıdır. 
  2. Elbirliği halinde (iştirak halinde) zilyetlik: Bir şeye birlikte zilyet olanların o şeyi ancak hep birlikte kullanabilmeleridir. 

Zilyet Yardımcılığı: Bir eşya üzerindeki fiili hakimiyeti başkasının adına ve yararına kullanan kimsenin durumunu belirtir.

  • Zilyet yardımcısı asıl zilyetin emir ve talimatları ile hareket eder.
  • Zilyet yardımcısı eşyayı kendisi için değil mala zilyet olan kimsenin bir hizmeti için kullanır.
  • Zilyet Yardımcısı ile zilyet arasındaki ilişki dıştan görünebilir olmalıdır.
  • Zilyet yardımcısı eşya üzerinde ayni veya şahsi bir hakka sahip değildir.
  • Zilyet yardımcısından edinilen mallarda iyiniyet ilkesi korunmaz.
  • Zilyet yardımcısı zilyetlik davası açamaz; ancak meşru müdafaa halinde kuvvet kullanarak eşyayı koruyabileceği kabul edilmektedir.
  • Zilyet yardımcısı zilyedin zilyetliğini inkar eder veya malı gasp ederse kendisi malın asli zilyedi haline gelir.