1163 sayılı kooperatifler kanunu

  1. Yargı Kararları

    1163 sayılı Kooperatifler Kanunu m. 1

    BİRİNCİ BÖLÜM Kooperatif ve Kuruluşu A) Tarif: Madde 1 – (Değişik: 21/4/2004-5146/ 1 md.) Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet...
Üst