aile hekimi

  1. Yargı Kararları

    2.İDD İlgili Mevzuata Aykırı Olarak Kazanç Getirici Faaliyette Bulunan Aile Hekiminin Sözleşmesinin Feshedilmesinde

    İlgili Mevzuata Aykırı Olarak Kazanç Getirici Faaliyette Bulunan Aile Hekiminin Sözleşmesinin Feshedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı İsteğin Özeti: 3 İzmir 2. İdare Mahkemesince verilen 10/12/2013 günlü, E:2013/368, K:2013/2310 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin...
  2. Yargı Kararları

    2.İDD Aile Hekimi Olan Davacı Hakkında, İhtar Cezası Verilmeden Önce Usulüne Uygun Olarak Soruşturma Yapılması Gerek

    Aile Hekimi Olan Davacı Hakkında, İhtar Cezası Verilmeden Önce Usulüne Uygun Olarak Soruşturma Yapılması Gerektiği İsteğin Özeti: İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nce verilen 27/05/2016 günlü, E:2016/176, K:2016/1015 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü...