banka kredisi

  1. Yargı Kararları

    11.HD Banka Kredisine Kefil Olan Borçlunun Malvarlığına İhtiyati Haciz Konulabilir

    Banka Kredisine Kefil Olan Borçlunun Malvarlığına İhtiyati Haciz Konulabilir ....Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 13.05.2016 tarih ve 2015/685 D.İş sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin...