boşanma davası

 1. Yargı Kararları

  2.HD Kadının Sokağa Tükürmekten İbaret Eylemi Tek Başına Kayınpederine Hakaret ve Aşağılama Kastıyla Hareket Ettiği

  Kadının Sokağa Tükürmekten İbaret Eylemi Tek Başına Kayınpederine Hakaret ve Aşağılama Kastıyla Hareket Ettiğini Göstermez (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ESAS 2018/472 KARAR 2019/2401) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda...
 2. Yargı Kararları

  HGK Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı

  Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/2066 KARAR 2019/15) ÖZET: Dava açıldıktan sonra ortaya çıkan bir olgu nedeniyle artık dava konusu edilen talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar...
 3. Yargı Kararları

  HGK Boşanma Davasında İbraz Edilen İmzalı Cevap Dilekçesi Mahkeme İçi İkrar Olup Başka Bir Davada Kesin Delil

  Boşanma Davasında İbraz Edilen İmzalı Cevap Dilekçesi Mahkeme İçi İkrar Olup Başka Bir Davada Kesin Delil Teşkil Eder (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2007/14-289 KARAR 2007/291) Taraflar arasındaki "tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 9. Hukuk...
 4. Yargı Kararları

  2.HD Mahkemece Davacı Tarafça Usulüne Uygun Şekilde Süresince İleri Sürülmeyen ve Dayanılmayan Şiddet Dışındaki

  Mahkemece Davacı Tarafça Usulüne Uygun Şekilde Süresince İleri Sürülmeyen ve Dayanılmayan Şiddet Dışındaki Vakıaların, Eşine Şiddet Uygulayan Kadına Kusur Olarak Yüklenilmesi Usul ve Kanuna Aykırıdır (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/21007 KARAR 2018/8021) Taraflar arasındaki davanın...
 5. Yargı Kararları

  2.HD Boşanmada İki Tarafın da Kusurları Olması Durumunda Kusur Tespiti ve İştirak Nafakası

  Boşanmada İki Tarafın da Kusurları Olması Durumunda Kusur Tespiti ve İştirak Nafakası (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/17092 KARAR 2018/5458) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın...
 6. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma Davasında Boşanma ve Fer'ilerine Yönelik Hususlarla Birlikte Kusur da Kesinleştiğinden Erkeğin Açtığı

  Boşanma Davasında Boşanma ve Fer'ilerine Yönelik Hususlarla Birlikte Kusur da Kesinleştiğinden Erkeğin Açtığı Davada Yeniden Kusur Değerlendirmesi Yapılarak Erkek Yararına Tazminata Karar Verilmesi Doğru Değildir (Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ Esas 2016/16673 Karar 2018/5559) Taraflar arasındaki...
 7. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Islahla da Olsa Artırılması Mümkün Değildir

  Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Islahla da Olsa Artırılması Mümkün Değildir (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/9967 KARAR 2015/24542) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen...
 8. Yargı Kararları

  2.HD Ön İnceleme Duruşmasında Davalı Başka Bir Şart İleri Sürmüş ve Anlaşma Bozulmuş, Davacının Davanın Çekişmeli

  Ön İnceleme Duruşmasında Davalı Başka Bir Şart İleri Sürmüş ve Anlaşma Bozulmuş, Davacının Davanın Çekişmeli Olarak Devam Etmesine İlişkin Açıkça Bir Beyanda Bulunmadığı da Dikkate Alındığında Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Görülmesi Gerektiği (YARGITAY 2. HUKUK...
 9. Yargı Kararları

  HGK Boşanma Davasında Maddi Tazminat Yönünde Yasada Geçen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerden Ne Anlaşılması Gerektiğ

  Boşanma Davasında Maddi Tazminat Yönünde Yasada Geçen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerden Ne Anlaşılması Gerektiği (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2013/2-1156 KARAR 2014/753) Taraflar arasındaki "boşanma ve ferîleri" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fethiye 3. Asliye Hukuk (Aile)...
 10. Yargı Kararları

  Tapu Tescil Davalarında Vekilliğini Üstlendiği Şikayetçi ile Aralarındaki Vekalet İlişkisi Sona Eren Davacının

  Tapu Tescil Davalarında Vekilliğini Üstlendiği Şikayetçi ile Aralarındaki Vekalet İlişkisi Sona Eren Davacının, Daha Sonra Şikayetçi Tarafından Açılan Boşanma Davasında Karşı Tarafın Vekilliğini Üstlenmesi Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunma Olarak...
 11. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma Davalarında, Elektronik Ortamda Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler ve Bunlara Benzer

  Boşanma Davalarında, Elektronik Ortamda Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler ve Bunlara Benzer Bilgi Taşıyıcılar, Diğer Delillerle Desteklendikleri Takdirde, "Delil" Olarak Hükme Esas Alınabilir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen...
 12. Yargı Kararları

  2.HD Karşılıklı Boşanma Davası, Eşini Özel Hayatında İstemediğini Söyleyen ve Cinsel Anlamda da Birlikte Olmak

  Karşılıklı Boşanma Davası, Eşini Özel Hayatında İstemediğini Söyleyen ve Cinsel Anlamda da Birlikte Olmak İstemeyen Eş Ağır Kusurludur Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-davalı erkeğin mahkemece kabul...
 13. Yargı Kararları

  2.HD Kocanın Gerçekleşen Güven Sarsıcı Tutum ve Davranışı, Kadına Kocasının Kişilik Değerlerine Sözle Saldırıda

  Kocanın Gerçekleşen Güven Sarsıcı Tutum ve Davranışı, Kadına Kocasının Kişilik Değerlerine Sözle Saldırıda Buluma Hakkı Vermez Taraflar arasındaki "boşanma" davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm...
 14. Yargı Kararları

  4.CD Boşanma Davası ile İlgili Telefon ile Araması / Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Özel Kast Unsurunun

  Boşanma Davası ile İlgili Telefon ile Araması / Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Özel Kast Unsurunun Ne Şekilde Oluşacağı Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, gerekçeli karar tebligatında zarfın içerisinde ne...
 15. Yargı Kararları

  8.HD Maddi-Manevi Tazminat ve Diğer Alacaklar İlamın Ferileri Niteliğinde Olup Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi ile

  Maddi-Manevi Tazminat ve Diğer Alacaklar İlamın Ferileri Niteliğinde Olup Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi ile Takibe Konulabilir Hale Gelir Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili...
 16. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma / Erkeğe Hakaret Edip Aşağıladığı / Eşinin Çamaşırlarını Ayırıp Yıkamadığı / Erkeğin Kalçası Kırıldığı

  Boşanma / Erkeğe Hakaret Edip Aşağıladığı / Eşinin Çamaşırlarını Ayırıp Yıkamadığı / Erkeğin Kalçası Kırıldığında Evi Terk Edip Bakıcının İşten Ayrılmasını Sağlayarak Eşini Zor Durumda Bırakmaya Çalıştığı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda...
 17. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma ve Ayrılık Davalarında Sadece Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / Karşılı

  Boşanma ve Ayrılık Davalarında Sadece Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından; her iki...
 18. Yargı Kararları

  Mal Rejimi Tasfiyesinde Taşınmazın Mirastan Gelen Para İle Edinildiği İddiası / Katılma Alacağı

  Mal Rejimi Tasfiyesinde Taşınmazın Mirastan Gelen Para İle Edinildiği İddiası / Katılma Alacağı İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/351 KARAR NO: 2017/302 KARAR TARİHİ: 05.04.2017 Dava, katılma alacağına ilişkindir. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda; dava konusu...