doktor hatası

  1. Yargı Kararları

    15.İDD Doktor Hatası / Komplikasyon / Ameliyat Esnasında Sinir Damarlarının Kesilmesi / Hizmet Kusuru

    Doktor Hatası / Komplikasyon / Ameliyat Esnasında Sinir Damarlarının Kesilmesi / Hizmet Kusuru (Danıştay 15. Daire Esas 2018/246 Karar 2019/232) 1. İdare Mahkemesinin 26/10/2017 tarih ve E:2015/260, K:2017/2089 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Davacılar...
  2. Yargı Kararları

    15.İDD Doktor Hatası Sonucu Ölüm / Önce İdareye Başvuru / İdareye Karşı Tazminat / Faiz Başlangıç Tarihi

    Doktor hatası sonucu ölüm olayında idareye karşı açılan tazminat davasında; faiz başlangıç tarihi olarak, adli yargıda açılan davanın tarihinin dikkate alınması gerekir (Danıştay 15. Daire Esas 2017/1798 Karar 2019/32) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesinin 16/05/2017 tarih ve...