geçici aciz belgesi

  1. Yargı Kararları

    HGK Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin

    Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin Re'sen Ele Alınamayacağı (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1791 KARAR 2019/498) Haciz tutanağı, İİK’nın 105. maddesinde gösterilen “geçici aciz belgesi” niteliğinde olduğundan...