hacizden sonra istihkak

  1. Yargı Kararları

    12.HD İcra Müdürünün Gösterilen Adrese Hacze Gitmesinin Zorunlu Olduğu / İstihkak İddiasının Haczin Uygulanmasından

    İcra Müdürünün Gösterilen Adrese Hacze Gitmesinin Zorunlu Olduğu / İstihkak İddiasının Haczin Uygulanmasından Sonra İleri Sürülebileceği Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden...