icra takibi

 1. Yargı Kararları

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verile

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / İhtiyati Haciz Kararı İcra İşlemi Olmadığından Tedbir Kararı, İhtiyati Haciz Kararını Engellemez (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3716 KARAR...
 2. Yargı Kararları

  12.HD Borca İtiraz Dilekçesinde İtiraz Kelimesinin Bulunmaması ve İçeriğinde de Herhangi Bir İtiraz Olabilecek

  Borca İtiraz Dilekçesinde İtiraz Kelimesinin Bulunmaması ve İçeriğinde de Herhangi Bir İtiraz Olabilecek Açıklıkta Beyanın Yer Almaması Halinde Takibe Devam Olunması Gerekir (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/9753 KARAR 2018/14304) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti...
 3. Yargı Kararları

  Ticari Nitelikte Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın

  Ticari Nitelikte Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3547 KARAR 2019/149) Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda, İstinaf isteminde...
 4. Yargı Kararları

  13.HD Emlakçının Komisyonculuk Ücret Alacağı İçin İcra Takibi / İtiraz Edilmeyen Haksız İcra Takibinin Kesinleşmesi

  Emlakçının Komisyonculuk Ücret Alacağı İçin İcra Takibi / İtiraz Edilmeyen Haksız İcra Takibinin Kesinleşmesi Nedeniyle Ödeme / İstirdat Davası / İstirdat Davası İçin Öngörülen Hak Düşürücü Süre (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/10522 KARAR 2018/5628) Taraflar arasındaki istirdat davasının...
 5. Yargı Kararları

  8.HD Kiralanan Taşınmazın Paylı veya Elbirliği Mülkiyete Konu Olması / Tüm Ortakların Birlikte İcra Takibi Başlatma

  Kiralanan Taşınmazın Paylı veya Elbirliği Mülkiyete Konu Olması / Tüm Ortakların Birlikte İcra Takibi Başlatmaları Gerektiği Dava, itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Kiralanan taşınmaz paylı mülkiyete konu ise her bir paydaş sadece kendi payına düşen alacağı talep edebilir. Elbirliği...
 6. Yargı Kararları

  HGK Menfi Tespit Davası / Borçlunun İmzalayıp Boş Olarak İkinci Kişiye Verdiği Teminat Senedinin Borçlunun Boşandı

  Menfi Tespit Davası / Borçlunun İmzalayıp Boş Olarak İkinci Kişiye Verdiği Teminat Senedinin, Borçlunun Boşandığı Eşinin Eline Geçmesi ile Borçlu Hakkında İcra Takibi Yapması Neticesine "Aldatma" (Hile) Kapsamında Kabul Edilip Edilmeyeceği ve Burada Varılacak Sonuca Göre İspat Vasıtası Olarak...
 7. Yargı Kararları

  19.HD Satış İlişkisinde Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali / Davacı Defterlerinin Tek

  Satış İlişkisinde Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali / Davacı Defterlerinin Tek Başına İddianın Kanıtı Olamayacağı Dava, satış ilişkisinde alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Kural olarak satıcı mal teslimini kanıtlamak...
 8. Yargı Kararları

  12.HD Aynı Senede Dayanılarak İcra Takibi / Takip Dayanağı Senede Dayanarak Daha Önce Yapılan Takibin İptali

  Aynı Senede Dayanılarak İcra Takibi / Takip Dayanağı Senede Dayanarak Daha Önce Yapılan Takibin İptali Dava, itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Daha önce alacaklı tarafından borçlu hakkında aynı senede dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapıldığı...
 9. Yargı Kararları

  12.HD Emekli Borçlu Hakkında Yapılan İcra Takibi Neticesinde Ödeme Emri Tebliğ Edildikten Sonra Vermiş Olduğu Maaşta

  Emekli Borçlu Hakkında Yapılan İcra Takibi Neticesinde Ödeme Emri Tebliğ Edildikten Sonra Vermiş Olduğu Maaştan Kesilmesi Muvafakati Geçerlidir Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya...
 10. Yargı Kararları

  20.HD Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin

  Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin, Davalının İtirazı Sonucunda Durduğunu Belirterek İtirazın İptali ile Takibin Devamına Karar Verilmesini Talep ve Dava Etmesi Mahkemece KMK'nın 20. maddesi ve yönetim planı gereğince kat...