idari yargi

  1. Yargı Kararları

    HUKUK BLOG İdari Yargıda Savcılık Makamı

    İdari Yargıda Savcılık Makamı İdari yargıda savcılık kurumu ilk kez 669 sayılı Şurayı Devlet Yasası ile "müddei umumilik" adı altında kabul edilmiştir. Daha sonra bu yasayı ilga eden 3546 sayılı Yasada da bu terim kullanılmış ancak 1942 yılında yürürlüğe giren 4904 sayılı Yasada ise müddei...
  2. Yargı Kararları

    Türk İdari Yargısında Islah

    Türk İdari Yargısında Islah Yargılama usulünde ıslah, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesine denir. Islah müessesesi, başka bir deyişle iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağını bertaraf eden bir imkândır. Zira bu suretle...