menfi tespit davası

 1. Yargı Kararları

  İİK'nun 89. Maddesi Uyarınca Açılan Menfi Tespit Davasının Davalısı Takip Alacaklısı Olduğu Ancak Takip Alacak

  İİK'nun 89. Maddesi Uyarınca Açılan Menfi Tespit Davasının Davalısı Takip Alacaklısı Olduğu Ancak Takip Alacaklısı Yanında Takip Borçlusunun Davalı Gösterilmesinde de Usule Aykırılığın Bulunmadığı (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/6615 KARAR 2019/483) İstinaf...
 2. Yargı Kararları

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verile

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / İhtiyati Haciz Kararı İcra İşlemi Olmadığından Tedbir Kararı, İhtiyati Haciz Kararını Engellemez (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3716 KARAR...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Elektrik Aboneliği Tesisinde Oluşan Muarazanın Giderilmesi / Kiracıya Önceki Borç Ödenmediği Gerekçesiyle

  Elektrik Aboneliği Tesisinde Oluşan Muarazanın Giderilmesi / Kiracıya Önceki Borç Ödenmediği Gerekçesiyle Abonelik Verilmemesi (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/2409 KARAR 2016/3583) Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik...
 4. Yargı Kararları

  HGK Menfi Tespit Davası / Çekte Rehin Cirosu Yapılamayacağı / Çekin Sadece Tahsil veya Temlik Cirosuyla Verilmesi

  Menfi Tespit Davası / Çekte Rehin Cirosu Yapılamayacağı / Çekin Sadece Tahsil veya Temlik Cirosuyla Verilmesi Mümkün Olup Yasada Çeklere Uygulanacak Poliçe Hükümlerinin Sayıldığı Maddede Rehin Cirosuna Bir Atıf Yapılmadığı / Çekte Rehin Cirosu Yapabilme Yolunun Kapatılmasının Sebebinin Çekin Bir...
 5. Yargı Kararları

  19.HD Menfi Tespit Davası / Araç Kiralama İçin Yapılan Sözleşme İle Bütün Olan Senedin Sözleşmeden Kesilerek Kambiyo

  Menfi Tespit Davası / Araç Kiralama İçin Yapılan Sözleşme İle Bütün Olan Senedin Sözleşmeden Kesilerek Kambiyo Takibi Yapılması (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2010/13649 KARAR 2011/5334) Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı...
 6. Yargı Kararları

  Araç Kira Sözleşmesinin Geçersiz Olup Olmadığının Tartışılması ve İhtilafın Çözümünde Görevli Mahkeme

  Araç Kira Sözleşmesinin Geçersiz Olup Olmadığının Tartışılması ve İhtilafın Çözümünde Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu / Motorlu Araç Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin Yapılan İcra Takibine Konu Borcun Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit Davası (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE...
 7. Yargı Kararları

  HGK Menfi Tespit Davası / Borçlunun İmzalayıp Boş Olarak İkinci Kişiye Verdiği Teminat Senedinin Borçlunun Boşandı

  Menfi Tespit Davası / Borçlunun İmzalayıp Boş Olarak İkinci Kişiye Verdiği Teminat Senedinin, Borçlunun Boşandığı Eşinin Eline Geçmesi ile Borçlu Hakkında İcra Takibi Yapması Neticesine "Aldatma" (Hile) Kapsamında Kabul Edilip Edilmeyeceği ve Burada Varılacak Sonuca Göre İspat Vasıtası Olarak...
 8. Yargı Kararları

  19.HD Menfi Tespit Davalarının "Kısmi Dava" Olarak Açılamayacağı

  Menfi Tespit Davalarının "Kısmi Dava" Olarak Açılamayacağı Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği...
 9. Yargı Kararları

  HGK Taşınmaz Üzerinde Tahsisi Sırasında Tarafları Arasında Doğmuş ve Doğabilecek Tüm Borçlara Teminaten Konulduğu

  Taşınmaz Üzerinde Tahsisi Sırasında Tarafları Arasında Doğmuş ve Doğabilecek Tüm Borçlara Teminaten Konulduğu Belirtilen İpoteğin, Dayanağı Olan Kredi Sözleşmesinin Borçlu Tarafça Tamamen İfa Edilmesine Rağmen, Başka Bir Borcun Teminatı Olarak Kullanılıp Kullanılamayacağı Taraflar arasındaki...
 10. Yargı Kararları

  4.HD Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini

  Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini Gösterir Kaydın OImaması / İİK, m. 89/3 Uyarınca Menfi Tespit Davası / Dava Masrafları YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/3342 KARAR NO: 2017/6658 KARAR TARİHİ: 1.11.2017 Dava, İcra ve...
 11. Yargı Kararları

  Menfi Tespit Talebine Konu Senede Karşı Tanık Dinlenip Dinlenemeyeceği / Borçlu Olmadığını

  Menfi Tespit Talebine Konu Senede Karşı Tanık Dinlenip Dinlenemeyeceği / Borçlu Olmadığını İspat Külfetinin Hangi Tarafta Olduğu / Senetle İspat / Delillerin Değerlendirilmesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2014/2482 Karar No: 2015/893 Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından...