mesai takibi

  1. Yargı Kararları

    11.İDD Personelin Mesai Takibinin Sağlanması Amacıyla Başlatılan Yüz Tarama Sistemi Uygulamasına Son Verilmesi Talebi

    Personelin Mesai Takibinin Sağlanması Amacıyla Başlatılan Yüz Tarama Sistemi Uygulamasına Son Verilmesi Talebi İstemin Özeti : İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2014 tarih ve E:2013/2241; K:2014/2504 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir...