pos

  1. Yargı Kararları

    "POS Cihazı Kullanan Müşteri ile Banka Arasındaki Sözleşmelere Dayanan Bankalar Nezdindeki Hesaplara İleriye

    "POS Cihazı Kullanan Müşteri ile Banka Arasındaki Sözleşmelere Dayanan Bankalar Nezdindeki Hesaplara İleriye Matuf Olmak Üzere Haciz Konulabilmesi" Şeklindeki Kısmının İptali İstemi İstemin Özeti: Davacı banka adına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79'uncu maddesi...