satıştan vazgeçme

  1. Yargı Kararları

    12.HD Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır

    Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/20216 KARAR NO: 2017/3502 KARAR TARİHİ: 09.03.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi...