tam yargı davasının reddi

  1. Yargı Kararları

    15.İDD Tam Yargı Davasının Reddinde, İdare Lehine Nisbi Değil Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilir

    Tam Yargı Davasının Reddinde, İdare Lehine Nisbi Değil Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilir DANIŞTAY 15. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS NO: 2016/4542 KARAR NO: 2017/2891 KARAR TARİHİ: 23.5.2017 İstemin Özeti: Mardin İdare Mahkemesi'nin 18/12/2015 tarih ve E:2013/948; K:2015/3258 Sayılı kararının hukuka...