taraf sıfatı

  1. Yargı Kararları

    1.HD Muris Muvazaası / Tapu İptal ve Tescili / Taraf Sıfatı / Mirasın Reddi

    Muris Muvazaası / Tapu İptal ve Tescili / Taraf Sıfatı / Mirasın Reddi Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, mirasbırakanları R... B...'nın emekli ikramiyesi ile bedelinin tamamını kendisi ödeyerek satın aldığı 891 ada 30 parselde kayıtlı 4 nolu bağımsız bölüm dükkanının 1/2 payını...